21 مارس, 2017

نگاه مثل یک بازاریاب برنده

همانطور که در این عکس اشاره شده است ، نقاش به حای اینکه به  برهنگی نگاه کند به عکس العمل مردم نگاه می کند و روی […]