30 نوامبر, 2013

برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل و بازاریابی در بازار گسـتران آتـی (TMBA)

روز سه شنبه ، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲ کارگاه “تحلیل رفتار متقابل و بازاریابی” به سخنرانی بابک تاواتاو و در  مجموعه توسـعـه مهـندسی بازار گسـتران آتـی (TMBA) […]