4 مارس, 2013

تنها نبودن

اگر نتوانید به کسی اعتماد کنید حتی اگر این اعتماد نکردن بالغانه باشد احساس تنهایی شما را تنها نخواهد گذاشت. ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ بابک تاواتاو
17 ژانویه, 2014

مهارت دوست داشتن

دوست داشتن مهارت است ، مهارت ها یادگرفتنی هستند.ما از رابطه پدر و مادرمان با یکدیگر ، رابطه خواهر و برادرهایمان با هم و با پدر […]
2 فوریه, 2014

مدیریت سهم در والد ، بالغ و کودک

در تقسیم بندی والد ، بالغ و کودک(تحلیل رفتار متقابل) دو مورد اهمیت دارد : یک) اینکه هر بخش چه سهمی را می برد.برای مثال برخی […]
2 فوریه, 2014

زمان کمک نمی کند مگر …

زمان کمک خوبی است در صورتی که به آگاهی رسیده باشید و در این سطح از آگاهی بالغ با قدرت و بدون تاثیرات مخربی که والد […]