15 فوریه, 2013

بعداً در موردش صحبت می کنیم

خیلی وقت ها می گوییم : “بعداً در موردش صحبت می کنیم” و بعد یادمان می رود که صحبت کنیم ولی بعدها یادمان می آید که […]