24 ژانویه, 2013

راه فرار کردن از بهانه جویی

تنها راه فرار کردن از بهانه جویی، تلاش واقعی برای رسیدن به هدف است – بابک تاواتاو