10 دسامبر, 2012

حرف هایی که می خواهیم به خودمان بزنیم ولی …

“هر فرد به طور میانگین در ۲۴ ساعت چه تعداد جمله را که می خواهد به خودش بگوید به دیگران می گوید؟” حدود یک سال پیش […]