25 آگوست, 2014

تکرار تاریخ

تاریخ به ما می آموزد که بشر هیچگاه از تاریخ چیزی یاد نگرفته است.این جمله هگل ، برای من بسیار ترسناک است.ترس از تکرار تاریخ. امید همیشه […]