10 آوریل, 2013

مقایسه با …

فرایند فهم جمعی ، زمان بر است. خود را باید با خود مقایسه کرد نه با جامعه ای قرار است تاریخ با هزینه سنگینی به نام […]
20 نوامبر, 2014

جدا سازی رفتار از خود فرد

جدا سازی فرد از رفتار به این معنا نیست که در قبال رفتار او عکس العملی نشان داده نشود ، رابطه ای ، انسانی است که […]