27 فوریه, 2016

چهار پرده درخت عشق آدمیزاد به آدمیزاد

چهار پرده درخت عشق آدمیزاد به آدمیزاد پرده یک ) می گویند: “برای بعضی ها باید ریشه بود تا امید به زندگی را به آنها بدهیم. […]