27 نوامبر, 2013

سهم ما

ما در دلیل تکرار اشتباهاتی در قبالمان می شود سهم داریم. بابک تاواتاو