20 نوامبر, 2014

جدا سازی رفتار از خود فرد

جدا سازی فرد از رفتار به این معنا نیست که در قبال رفتار او عکس العملی نشان داده نشود ، رابطه ای ، انسانی است که […]