1 دسامبر, 2014

رقصیدن با ساز مشتری

یک کسب و کار نمی تواند همیشه در حال رقصیدن با ساز نیازهای مشتریان بازار باشد. این مجلس رقص تنها در مدینه فاضله ای می تواند […]