4 آگوست, 2016

خودفریبی در روابط با قوانین عرق سگی

در یکی از شهرهای ایتالیا جوانی بود به نام آلفردو . آلفردو دکه کوچکی داشت که در آن عرق سگی می فروخت. او هر بطری عرق […]