10 می, 2014

زبان بدن ایرانی

  زبان بدن ایرانی با زبان بدن امریکایی تفاوت های بسیاری دارد.