28 نوامبر, 2015

“وی لاو خوشگلی” در بازاریابی

ممکن است غیرقابل باور به نظر برسد ولی واقعیت دارد. بسیاری از لباس های تنگ کفش های پاشنه بلند کیف های سنگین کروات و پاپیون و […]