16 ژوئن, 2017

آیا شرکت تکدانه شایعه دوست دارد؟

چند روز پیش پستی در شبکه های مجازی پخش می شد که در آن یک فروشنده به تصویری از مغازه خود گرفته بود و در آن […]