8 مارس, 2016

مشتریان ایرانی به جای تحریم، شوخی می کنند.

مشتری های ایرانی برای انتقاد به برند هایشان کمتر پیش می آید که آنها را تحریم کنند، بلکه با آنها شوخی می کنند. با آنها جک […]