11 اکتبر, 2012

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، "نه" نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، “نه” نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو
24 ژانویه, 2013

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، “نه” نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، “نه” نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو
10 سپتامبر, 2013

بهترین راه شکر گزاری انتخاب عالی به جای خوب است. بابک تاواتاو

بهترین راه شکر گزاری انتخاب عالی به جای خوب است. بابک تاواتاو