11 ژانویه, 2014

بازاریابی ، علم غیر ایرانی

بازاریابی به شکل سازمان یافته نوین آن یک علم غیر ایرانی است. بعضی وقتها هم این علم اشتباه ترجمه و درک می شود.برای مثال : ترجمه […]