27 مارس, 2013

غم سوالی است که جواب می خواهد

بسیاری آرامش داشتن را در نبود غم می دانیمبرای همین گاهی غم را به روشهای دیگری از بین می بریمکه تبدیل غم به خشم یکی از […]
9 آوریل, 2013

امنیت غم

برای بسیاری شادی و خشم ، احساس هایی هستند که پس از آنها احساس گناه به وجود می آید. اگر در ۱۰ روز در چند مهمانی […]
14 سپتامبر, 2013

غم ، خشم ، ترس

غم شما را به گذشته هل می دهد خشم شما را در حال متوقف می کند و ترس، آینده را از شما خواهد گرفت. بابک تاواتاو
3 نوامبر, 2013

بذر غم

  غم می تواند بذر درخت تنومند خشم شود  و درخت خشم میوه هایی دارد. میوه هایی که می تواند همه شهر را مسموم کند. می تواند غم […]