3 ژوئن, 2015

با کجای مشتری حرف می زنی؟

وقتی در یک کارگاه می پرسم: ” دارید با کجای مشتری حرف می زنید؟” اول حضار می خندند و سپس می پرسند: “آقای تاو، کجای مشتری […]