17 مارس, 2013

نداستن و نخواستن

خیلی ها نمی دانند که حال ارتکاب گناه هستند. خیلی ها هم نمی خواهند بدانند که اعمالشان گناه است یا خیر. ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ بابک تاواتاو