16 دسامبر, 2012

نقطه شروع یا نقطه پایان

هر اتفاق در زندگی بشر می تواند به طور هم زمان ، نقطه شروع یا نقطه پایان باشد. بابک تاواتاو