11 اکتبر, 2016

نهایی سازی فروش با اسناد تکمیلی

dنهایی سازی فروش بخشی از مذاکره است که بسیاری از سوال و جواب ها انجام شده و در این بخش فروشنده با ورش های مختلفی مشتری […]