30 مارس, 2016

جایگاه مدل کارآفرینی امریکایی در ایران

مدل کارآفرینی در ایران بر اساس پول نقد و استفاده از ایده ها برای افزایش نقدینگی بنا شده است ولی مدل کارآفرینی امریکایی بر اساس ایده […]