2 فوریه, 2014

مدیریت سهم در والد ، بالغ و کودک

در تقسیم بندی والد ، بالغ و کودک(تحلیل رفتار متقابل) دو مورد اهمیت دارد : یک) اینکه هر بخش چه سهمی را می برد.برای مثال برخی […]
2 فوریه, 2014

زمان کمک نمی کند مگر …

زمان کمک خوبی است در صورتی که به آگاهی رسیده باشید و در این سطح از آگاهی بالغ با قدرت و بدون تاثیرات مخربی که والد […]
9 فوریه, 2014

نامه کودک درون آسیب دیده یک مرد ۳۲ ساله

می ترسم ، خیلیاز این می ترسم چیزهایی را که دارم از دست بدهم.از زخم هایم می ترسم که نتوانم تحملشان کنمزخم هایی که من را […]