30 دسامبر, 2012

یکنواختی در زندگی

یکنواختی در زندگی مانند تبری است که فقط به ریشه ضزبه می زند. ضربه های آرام ضربه های بی صدا ضربه های یکنواخت … —————————- ۱۱ […]