13 مارس, 2013

ابزار هنرمندی

مدیریت یک میز نیستیک مفهومهاینکه بدونی کارمندات چی کار باید بکننبدون اینکه هی بهشون گوشزد کنییا اینکه بدون اینکه بدونی کارمندات چی کار دارند می کنندبدون
16 مارس, 2013
دکتر صدرا

انجمن ادبی امیر کبیر و دکتر صدرا

 انجمن ادبی که ماه ها قبل بسته شد (به دلایل آنچنانی) و حال که دیگر ما دکتر صدرای دوست داشتنی را هم در بینمان نداریم. می
23 مارس, 2013

شهر کورها به پادشاه نیاز ندارد

یکی از توجیه هایی که که برای بد رفتار کردن خودمان استفاده می کنیم این است که :“هر چه قدر هم که بد باشم از اطرافیانم
17 آوریل, 2013

زندگی شانسی

دیروز بزرگترین زلزله نیم قرن اخیر اتفاق افتاد و خوشبختانه تلفات نداشتبه خاطر جایی که این زلزله اتفاق افتاد منطقه مسکونی به حساب نمی آمد و