23 سپتامبر, 2012

احساس برند

برند سازی یعنی فرایند ایجاد و ثبات بخشی یک احساس تازه یا پیدا کردن و دادن جوابی اطمینان بخش به احساس های قدیمی بشر. -بابک تاواتاو
11 اکتبر, 2012

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، "نه" نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، “نه” نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو
21 نوامبر, 2012

لباس تنبلی

  تنبلی لباس های مختلفی دارد که یکی از آن ها سرگرمی است. بابک تاواتاو
21 نوامبر, 2012

کار زمان

زمان در هر شرایطی کار خودش را می کند.بابک تاواتاو