16 فوریه, 2013

نصف مهم تر از تمام

خوشا عیشی که در آینده وصفش نصف العیش باشد. اگر به احساس آینده مان به لذّت هایی که زمان حال می بریم بیندیشیم، اگر لذتی ببریم […]
2 مارس, 2013

خشم ، حس پرطرفدار

خشم زیاد ، غم زیاد ، اضطراب زیاد اضطراب تا جایی پیش می رود که انسان را از آینده نا امید می کند. غم ما را […]
14 سپتامبر, 2013

غم ، خشم ، ترس

غم شما را به گذشته هل می دهد خشم شما را در حال متوقف می کند و ترس، آینده را از شما خواهد گرفت. بابک تاواتاو
26 می, 2015

من از نترسیدن می ترسم

ترس باعث حل مسله در آینده می شود، بسیاری نترسیده اند پس داشته هایشان را از دست داده اند. نترسیده اند و رابطه هایشان را از […]