13 اکتبر, 2016

درمان بازاریاب خجالتی

یک بازاریاب لازم است که بتواند ارتباطات کلامی و غیرکلامی مناسبی داشته باشد ولی بسیار دیده شده است که که بازاریاب ها  در صحبت کردن و […]