10 سپتامبر, 2013

قله ها قبل از اینکه با پاها فتح شوند باید با قلب ها فتح شده باشند. بابک تاواتاو

15 می, 2016

جنگ قلب با قلب

از هر چیزی میشه فرار کرد از قانون از سگ وحشی که دنبالت افتاده از دزدان سر گردنه از ترس ها و اضطراب ها حتی از